Devwa sitwayen ayisyen (Responsabilite sitwayen ayisyen an)

Nou jwen repons sa nan chapit 3 Konstitisyon 1987 la.
Chapit 3
Ki sa yon sitwayen dwe fè?
 
Nimero 52:
Lè yon moun sitwayen tout bon, li o sèvis peyi li. Chak dwa li genyen, mare ak kichòy li dwe fè, pou l pwoteje dwa sa a.
 
Nimewo 52-1:
Yon sitwayen tout bon, degaje l tout jan, pou li toujou fè tou sa li dwe fè pou Leta ak pou pèp li, ni nan jan li kondui tèt li, ni nan sèvis peyi l, ni nan jan li sèvi ak lòt moun nan peyi a, ni nan koze lajan. Men ki sa yon sitwayen tout bon dwe fè:
a) Li dwe respekte Konstitisyon an ak drapo peyi a.
b) Li dwe respekte lalwa.
c) Li dwe vote nan eleksyon, san yo pa fòse l.
d) Li dwe peye taks.
e) Li dwe dakò pou li sèvi kòm manm jiri, nan tribinal.
f) Li dwe defann peyi l, si gen lagè.
g) Li dwe chèche konnen, epi chèche ogmante konesans li.
h) Li dwe bay konkou l nan pwòpte peyi a, nan pwoteje tè a, ak tou sa ki alantou tè a.
i) Li dwe sansib anpil pou lajan Leta ak pou byen Leta.
j) Li dwe respekte byen lòt moun.
k) Li dwe travay pou tout moun viv an pè.
L) Li dwe toujou prèt poun li bay konkou, lè moun an danje.
m) Li dwe respekte dwa ak libète lòt moun.
 
Nimewo 52-2:
Lè yon sitwayen pa fè sa l dwe fè, lalwa gen dwa pini l.
 
Nimewo 52-3:
Fi ak gason oblije pase nan yon pwogram ``sèvis peyi a. Lalwa regle nan ki kondisyon pwogram sa a mache.

Klike sou bouton joue a, pou'w ka apran-n Im Nasyonal Ayiti a

Se pou Bon Dye beni Ayiti

IM NASYONAL PEYI AYITI

Justin Lhérisson te ekri'l

Nicholas Geffrard te konpoze'l

Nou ankouraje tout ayisyen pou apran'n Im saa e kenbe'l nan kè nou

Pou Ayiti peyi Zansèt yo
Se pou-n mache men nan lamen
Nan mitan-n pa fèt pou gen trèt
Nou fèt pou-n sèl mèt tèt nou
Annou mache men nan lamen
Pou Ayiti ka vin pi bèl
Annou, annou, met tèt ansanm
Pou Ayiti onon tout Zansèt yo.

Pou Ayiti ak pou Zansèt yo
Fò nou kapab vanyan gason
Moun pa fèt pou ret avèk moun
Se sa-k fè tout Manman ak tout Papa
Dwe pou voye Timoun lekòl
Pou yo aprann, pou yo konnen
Sa Tousen, Desalin, Kristòf, Petyon
Te fè pou wet Ayisyen anba bòt blan.

Pou Ayiti onon Zansèt yo
Se pou-n sekle se pou-n plante
Se nan tè tout fòs nou chita
Se li-k ba nou manje
Ann bite tè, ann voye wou
Ak kè kontan, fòk tè a bay.
Sekle,wouze, fanm kou gason
Pou-n rive viv ak sèl fòs ponyèt nou.

Pou Ayiti onon Zansèt yo
Ann leve tèt nou gad anlè
Pou tout moun, mande Granmèt la
Pou-l ba nou pwoteksyon
Pou move zanj pa detounen-n
Pou-n ka mache nan bon chimen
Pou libète ka libète
Fòk lajistis blayi sou peyi a.

Nou gon drapo tankou tout Pèp.
Se pou-n renmen-l, mouri pou li.
Se pa kado, blan te fè nou
Se san Zansèt nou yo ki te koule
Pou nou kenbe drapo nou wo
Se pou-n travay met tèt ansanm.
Pou lòt, peyi, ka respekte-l
Drapo sila a se nanm tout Ayisyen.

 

Kantite Vizitè